Додаток № 9

до колективного  договору

від «__»__________20___р.

Узгоджено:                                                                                  Затверджую:

Голова профспілкового комітету                                Директор ККХТ НМетАУ

____________                                                            ___________А.І.Моргун

«__»__________20___р.                                              «___»_________20___р                                                                                           .

                                               «Прийнято»

                                   на загальних зборах  трудового колективу

Криворізького коксохімічного технікуму

 НМетАУ

«___»_________20___р.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО

ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

 Криворізького коксохімічного технікуму Національної металургійної академії України

1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Правила внутрішнього трудового розпорядку Криворізького коксохімічного технікуму Національної металургійної академії України  (далі – Правила) розроблено відповідно до чинного законодавства для забезпечення чіткої роботи, навчально-виховного процесу, належних умов праці, підвищення  продуктивності та ефективності праці, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.2.   Згідно до ст. 43 Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням роботодавцем необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю.

1.4. Правила затверджуються зборами трудового колективу технікуму за поданням директора технікуму і профспілковим комітетом працівників.

1.5. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, розв’язує директор технікуму в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і Правилами, спільно або за погодженням із профспілковою організацією.

1.7. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження і діють без обмеження строку (до внесення у них змін та до прийняття нових правил).

            1.8. Незнання правил внутрішнього розпорядку технікуму не звільняє від дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

2.  ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА РОБОТУ, ПЕРЕВЕДЕННЯ  І ЗВІЛЬНЕННЯ

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

2.2. При прийняті на роботу працівник зобов’язаний надати:

 • трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
 • паспорт;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • диплом або інший  документ про освіту чи професійну підготовку;
 • особи, які приймаються на роботу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в технікумі;
 • працівник з інвалідністю під час прийняття на роботу подає роботодавцю довідку з висновком медико-соціальної експертизи (форму індивідуальної програми реабілітації інвалідів) для врахування індивідуальних потреб при працевлаштуванні.
 • військовозобов’язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення, видане замість  військового квитка;
 • призовники — посвідчення про приписку допризовної дільниці;
 • фотокартки -2 (для військовозобов’язаних — 1).
 • особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, – відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються у відділі кадрів технікуму і залишаються в особовій справі працівника;

Прийняття на роботу без зазначених документів не допускається.

Особа, яка приймається на роботу, надає дозвіл на обробку її персональних даних та отримує повідомлення про включення її персональних даних до бази персональних даних технікуму, мету збору даних та осіб, яким передаються її персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством (п.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 10.04.2000 р. № 73).

2.3. Прийняття працiвникiв на роботу оформляється наказом директора технікуму, або особою, якій було делеговано ці повноваження,  наказ оголошується працівнику під підпис.  Підставою для видання наказу є заява про прийняття на роботу або трудовий договір, укладений у письмовій формі.

2.4. Статтею 29 Кодексу законів про працю України (КЗпП України)  при прийомі або переведенні його в установленому порядку на іншу роботу (посаду)

– керівник структурного підрозділу зобов’язаний:

роз’яснити  працівникові його прпва й обов’язки та суттєві умови праці; наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права та пільги;  визначити робоче місце; ознайомити з посадовою або робочою інструкцією.

– відділ кадрів зобов’язаний:

ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, режимом роботи технікуму;

– відповідальний за охорону праці зобов’язаний:

Проінструктувати працівника з питань охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та інших правил з охорони праці.

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу відповідно до посадової або робочої інструкції і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

2.5. Керівники структурних підрозділів розробляють  посадові (робочі) інструкції та узгоджують з юрисконсультом, інженером з охорони праці, відділом кадрів.  На кожну професію (посаду), зазначену в штатному розписі, складається окрема посадова (робоча) iнструкцiя. Якщо за певними професiями (посадами) працiвникiв визначаються однаковi завдання, обов’язки, права та вiдповiдальнiсть, то в цьому разi може складатися одна посадова (робоча) iнструкцiя.

2.6. При укладенні трудового договору для працівника може бути встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, що доручається йому, відповідно до вимог ст.. 26-28 КЗпП. Виняток — особи, перераховані в ч. 3 ст. 26, ст. 184 і 1861 КЗпП.

Тривалість випробного терміну:

— для працівників робочих спеціальностей — 1 місяць;

— для працівників, що приймаються на керівні посади (керівники, їх заступники, головні бухгалтери і їх заступники), — 6 місяців (за узгодженням з профспілковим комітетом технікуму);

Умова про випробний термін указується в наказі про прийом на роботу. Якщо строк випробування минув, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що пройшов випробування, і подальше розірвання трудового договору допускається на загальних підставах.

Контроль за проходженням випробовування працівника покладають на безпосереднього керівника структурного підрозділу. У перший день роботи працівника безпосередній керівник (керівник структурного підрозділу):

– складає план проходження випробовування, у якому зазначає перелік завдань на період випробовування, строки їх виконання,очікувані результати;

– ознайомлює працівника з планом проходження випробовування  під підпис та надає йому примірник плану. Під час проходження випробовування (за необхідності) безпосередній керівник подає директору доповідні записки. За результатами їх розгляду працівнику пропонують надати письмові пояснення. Якщо протягом строку випробовування виявлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, безпосередній керівник працівника подає доповідну записку директору технікуму не пізніше семи днів до закінчення випробування.

Остаточне рішення про відповідність (невідповідність) працівника виконуваній роботі ухвалює директор технікуму.

Якщо директор дійшов висновку про невідповідність працівника посаді (виконуваній роботі), він має право звільнити працівника протягом строку випробування, письмово попередивши його про це за три дні.

2.7. Працівники технікуму  зобов’язані проходити обов’язковий  медичний огляд один раз на рік.

2.8. Відповідно до ст. 46 КЗпП україни, ст.17 Закону України «Про охорону праці»  роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, від роботи без збереження  заробітної плати. Крім того  працівника може в установленому порядку притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

2.9. Працівники технікуму можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за основним місцем роботи.

– На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.

– На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Працівники технікуму можуть працювати за суміщенням (згідно ст.. 105 КЗпП України

2.10. На осіб, які працюють у технікумі понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу .

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в технікумі.

Відповідальність за організацію ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора технікуму.

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться після видання наказу.

 Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58, із змінами та доповненнями.

2.11. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах,  передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це директора технікуму, або особу, якій делеговано ці повноваження, письмово за два тижні (ч.1 ст. 38 КЗпП України)

За домовленістю між працівником і директором, або особою, якій делеговано ці повноваження , трудовий договір може бути розірваний (ч.1 ст. 36 КЗпП України).

У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством (частина перша ст.. 38 КЗпП України) працівник звільняється у строк, про який він просить.

Строковий договір підлягає розірванню достроково на прохання працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених ч.1 ст.38 цього Кодексу. Звільнення працівника в цьому випадку проводиться відповідно до ст.. 39 КЗпП України.

 Після закінчення терміну строкового трудового договору (контракту) працівник звільняється з роботи за п.2 ст. 36 КЗпП України. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації або уповноваженого нею органу допускається у випадках, передбаченим чинним законодавством або умовами контракту.

Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 3, 5-7, 8 ст. 36 КЗпП України.

Розірвання трудового договору з ініціативи директора технікуму, або особи, якій делеговано ці повноваження, допускається у випадках, передбачених чинним законодавством (ст..ст. 40, 41 КЗпП України), а також у зв’язку з невиконанням працівником умов, передбачених контрактом (п.8 ст. 36 КЗпП України)

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

2.12. Припинення трудового договору оформлюється наказом директора технікуму, або особою, якій делеговано ці повноваження. Наказ оголошується працівникові під підпис.

2.13. Після подання заяви на звільнення такий працівник отримує у відділі кадрів обхідний листок. Обхідний листок підписується наступними посадовими особами технікуму: керівником структурного підрозділу, головним бухгалтером, провідним бухгалтером з обліку матеріальних цінностей, завідувачем бібліотеки, завідувачем господарського відділу. Працівнику, що звільняється, надається час, необхідний для передачі справ та матеріальних цінностей, які за ним закріплені. Матеріальні цінності передаються по акту, про що робиться відмітка в обхідному листку цього працівника.

Відділ кадрів зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, а бухгалтерія – провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством.

2.14. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону.

2.15. Днем звільнення вважається останній день роботи.

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то відділ кадрів в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою допускається тільки за письмовою згодою працівника.

 У разі звільнення працівника з ініціативи власника відділ кадрів зобов’язаний  у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи.

В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

3. ОСНОВНІ  ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ТА   АДМІНІСТРАЦІЇ

3.1. Директор технікуму та адміністрація зобов’язані:
а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу;
б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до їх відома розклад занять та забезпечувати необхідними засобами роботи;
в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на полишення роботи коледжу;
г) укладати і розривати угоди, контракти з керівниками підрозділів, педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 24 грудня 2002 року N 744;
д) організувати підготовку педагогічних кадрів, їх атестацію;
е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки.
Надавати відпустки всім працівникам коледжу відповідно до графіка відпусток;
ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
і) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників технікуму, студентів;
ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості, про роботу і стан навчально-виховного закладу;
к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання.

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ ТЕХНІКУМУ

4.1. Основні обов’язки працівників технікуму:

 • сумлінно виконувати службові обов’язки, покладені на них трудовим договором;
 • працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати накази або розпорядження адміністрації, встановлені норми праці, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, не допускати дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх службові обов’язки;
 • дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку технікуму, вимог охорони праці, забезпечення безпеки праці і пожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, передбачених  відповідними правилами і інструкціями;
 • виконувати рішення, накази (розпорядження), доручення директора технікуму або його заступників, керівника структурного підрозділу;
 • підтримувати в чистоті і порядку своє робоче місце, залишаючи своє робоче місце в чистоті протягом робочого дня та по його закінченню, не залишати на столах та інших відкритих місцях робочу документацію, документи для службового користування, закривати сейфи і шафи, вимикати освітлення, електричні прилади та комп’ютерну техніку;
 • зберігати персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
 • суворо дотримуватись вимог щодо заборони паління у приміщенні;
 • поводитися гідно, не користуватися ненормативною лексикою;
 • ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • у разі хвороби обов’язково повідомляти відділ кадрів про тимчасову відсутність, та  керівника структурного підрозділу.
 •  по виходу на роботу своєчасно подати оформлений належним чином лист непрацездатності. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я директора  щодо причин своєї відсутності.
 •  негайно повідомляти адміністрацію технікуму або безпосереднього керівника про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і здоров’ю людей, збереження майна технікуму.
 • працівники технікуму повинні виконувати доручену їм роботу особисто і не мають права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
 •  

 4.2. Педагогічні, інженерно-педагогічні, науково-педагогічні працівники  зобов’язані:

 • дотримуватися виконання розкладу занять;
 • бути на робочому місці впродовж всього заняття за винятком перерв на відпочинок та харчування;
 • вести на високому науковому рiвнi навчальну i методичну роботу за своєю спецiальнiстю;
 • сприяти культурному i духовному розвитку студентів;
 • поглиблювати теоретичні i практичні знання, вдосконалювати методику проведення занять зі студентами;
 • підвищувати педагогічну майстерність, один раз в п’ять років пройти один із видів підвищення кваліфікації;
 • надавати допомогу студентам в органiзацiї їх самостійної роботи;
 • постійно у навчальному процесі та поза ним здійснювати виховну роботу у студентському середовищі;
 • дотримуватися норм етики і моралі, загальнолюдських взаємин, провидити себе гідно, дотримуватись правил спілкування, утримуватись вiд дiй, якi б заважали іншим працівникам виконувати свої службові обов’язки;
 • забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей студентів;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними;
 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;
 • захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню нею алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;
 • дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

Перелік обов’язків (робіт), якi виконує педагогічний  працівник за своєю спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою визначається посадовими інструкціями, або умовами контракту, положеннями затвердженими в установленому порядку, правилами внутрішнього трудового  розпорядку.

4.3. Працівники технікуму мають право на:

 • захист професійної честі та гідності;
 • вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні ККХТ НМетАУ;
 • участь в об’єднаннях громадян (політичних, громадських, релігійних, які діють за межами технікуму  і не суперечить діючому законодавству України);
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної професійної категорії, педагогічного звання, відповідно до законодавства України;
 • участь в обговоренні та розв’язанні всіх найважливіших питань діяльності технікуму;
 • користування додатковою оплачуваною відпусткою, скороченим робочим днем;
 • належні умови праці, побуту, відпочинку;
 • безкоштовне користування навчальними та іншими приміщеннями та обладнанням технікуму для здійснення навчально-виховної роботи.

4.3. Педагогічним працівникам забороняється:

 • замінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи;
 • продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • самовільно організовувати поїздки, походи, екскурсії, масові заходи із студентами без погодження і дозволу на це адміністрації;
 • відволікати студентів від занять для виконання особистих доручень чи на прохання інших працівників;

5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Для працівників технікуму встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями  (субота та неділя), тривалістю робочого часу 40 годин на тиждень відповідно до ст.. 50, ч1. ст.. 52  КЗпП.

Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених у його індивідуальному робочому плані.

5.2. Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (ст.53 КЗпП України).

Для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, ця норма не застосовується, тобто тривалість їх роботи напередодні святкових і неробочих днів не скорочується на одну годину.

Робочий день у технікумі починається о 800 годині, а закінчується – о 1630 годині. Тривалість перерви складає 30 хвилин уперіод з 12:00 до 12:30 працівники використовують час обідньої перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

5.3. Час початку занять студентів й роботи працiвникiв технікуму  встановлюється щорiчно наказом  на початку року, затвердженим директора або особою,  що його заміщає та погоджено з ПК, За поданням керівників структурних підрозділів при умові погодження з профспілковим комітетом, деяким структурним підрозділам і окремим працівникам, за наказом директора технікуму  може встановлюватись інший час початку і закінчення робочого дня.

5.4. За угодою між  працівником та директором (на підставі заяви працівника)  може бути встановлено неповний робочий день або неповний робочий тиждень з оплатою праці, пропорційно відпрацьованому часу (ст.56 КЗпП).

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

5.5. Скорочений робочий час встановлюється для осіб, які мають право на це згідно трудового законодавства. (ст. 51КЗпП) за поданою заявою.

5.6. Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та

інших випадках, передбачених законодавством.

       5.7. Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я. (ст. 32 КЗпП).

      5.8. Надурочна робота та робота у вихідні й святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні  допускається  у  виняткових  випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора або особи, якій делеговано ці повноваження, з дозволу профспілкової організації.           Робота у вихідний день може компенсуватись за погодженням сторін,  наданням іншого дня відпочинку.

Проведення занять, екзаменів, залiкiв у вихiднi днi не вважається надурочною роботою.

5.9. Швейцари та чергові працюють за графіком роботи. Графіки розробляються таким чином, щоб за обліковий період було дотримано встановленої законодавчо  тривалості робочого часу, передбаченої ст. 50, 51 КЗпП України.

5.10. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових та організаційних обов’язків у поточному навчальному році. Робота за сумісництвом повинна виконуватись у вільний вiд основної роботи час.

5.11. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, виражений в академічних годинах, визначає навчальне навантаження викладача.

5.12. Контроль за дотриманням розкладу занять i виконанням iндивiдуальних планів викладачами здійснюється заступником директора з навчальної роботи. Результати всіх видів контролю враховуються при визначенні рейтингу викладача.

5.13. Працівники, що з’явилися на роботу в нетверезому станi,  до роботи не допускаються i питання про можливість їх подальшої роботи вирішується адміністрацією технікуму згідно чинного законодавства.

5.14. У випадку неявки на роботу працівник зобов’язаний до початку робочого дня (до 9:00), але не пізніше 11:00 попередити про причину своєї відсутності безпосереднього керівника та працівника  відділу кадрів.

5.15. Відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин, згідно пункту 4 статті 40 КЗпП вважається прогулом і може бути підставою для звільнення.

5.16. Педагогічним працівникам забороняється:

 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
 • продовжувати, або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

5.17. В робочий час забороняється:

 • залучати працiвникiв для виконання громадських доручень;
 • скликати збори, наради, засідання пов’язана з громадською роботою;
 • направляти працівника без його особистої згоди на виконання робот, не передбачених його посадовою iнструкцiєю.

Відпустки

           5.18. Всім працівникам надаються щорічні відпустки із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку згідно з чинним законодавством України.

            5.19. Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік. Надання відпустки оформляється наказом директора технікуму Поділ відпустки допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не меншою чотирнадцяти днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

       Викладачi користуються пріоритетним правом на отримання відпустки в лiтнiй період.

5.20. Період надання щорічних відпусток, у межах установлених графіком, узгоджується з працівником і директором технікуму.

5.21. Графік є обов’язковим для сторін трудового договору.

5.22. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

5.23. Тривалість основної щорічної відпустки не може бути меншою, ніж 24 дні,  для педагогічних працівників тривалість щорічної відпустки-56 календарних днів;

 Інвалідам першої та другої груп основна відпустка встановлюється тривалістю

30 календарних днів;

 інвалідам третьої групи – 26 календарних днів;

 для осіб, молодших 18 років, тривалість основної відпустки складає 31 день,

5.24. Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи в технікумі за бажанням працівника надаються:

1) жінкам – перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2) інвалідам;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання; { Пункт 5 частини сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI від 16.04.2009 }

6) сумісникам – одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку для санаторно-курортного лікування;

10) батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;

5.25. Працівникам технікуму може надаватися додаткова оплачувана відпустка за ненормованих робочий день  тривалість до 7 календарних днів, та відпустки за особливий характер праці, за роботу із шкідливими та важкими умовами праці відповідно до визначеного у колективному договорі переліку професій та посад.

5.26. Щорічні відпустки за бажанням працівника у зручний для нього час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою (у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї);

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

5) одинокій матері , які виховують дитину без батька ; опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам військовослужбовців;

7)ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ;

9) батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

5.27. Керівним, завідувачам відділень, педагогічним, інженерно-педагогічним працівникам щорічні відпустки повної тривалості в перший та наступні робочі роки надаються в період літніх канікул, незалежно від часу прийняття їх на роботу (Постанова КМУ від 14.04.1997 №346 із змінами і доповненнями).

5.28. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш 14 календарних днів.

5.29. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

5.30. За невикористану відпустку працівник має право отримати грошову компенсацію за умови, якщо використана працівником частина відпустки становить не менше 24 календарних днів (ст. 24 Закону України “Про відпустки”).

5.31. Забороняється ненадання щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років підряд.

5.32. При складанні графіків враховуються інтереси технікуму, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

5.33. Про дату початку відпустки працівників повідомляють не пізніше, як за два тижні під підпис у наказі про надання відпустки (ст.79 КЗпП України ст.10 ЗУ «Про відпустки»).

5.34. Відкликання працівника зі щорічної відпустки здійснюється лише за його згодою і за погодженням з профспілковою організацією (ст.12 Закону України «Про відпустки»), а також у випадках: для забезпечення неперервного навчального процесу;  для виконання невідкладної і непередбаченої роботи в межах посадових обов’язків працівника.

5.35. У випадках, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки» працівнику за його бажанням надається в обов’язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати до 15 календарних днів на рік.

5.36. Працівник може користуватися іншими видами відпусток, передбаченими КЗпП та Законом України «Про відпустки».

5.37. При звільненні Працівника:

— при наявності невикористаної відпустки працівнику виплачується грошова компенсація;

— у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості Технікум провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Відрахування не проводяться у випадках, передбачених статтею 22 Закону України «Про відпустки».

6. ВИМОГИ ДО ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ

В ПРИМIЩЕНЯХ ТА НА ТЕРИТОРІЇ ТЕХНІКУМУ

6.1. Вiдповiдальнiсть за порядок і благоустрій у службових приміщеннях, навчальних аудиторіях технікуму та гуртожитку (наявність справних меблів та обладнання, підтримання відповідної температури, освітлення та інше) несе відповідальність заступник директора з адміністративно – господарської діяльності.

6.2. За утримання у належному стані обладнання в лабораторіях та кабінетах, підготовку навчальних посібників та приладів  до занять відповідальність несуть завідувачі кабінетів та лабораторій  відповідно до наказу; керівники  груп, відповідно до наказу про закріплення аудиторій за групами.

6.3. Охорона будівель, майна i вiдповiдальнiсть за їх протипожежний стан покладається наказом директора  на завідувача господарською частиною.

6.4. Адміністрація технікуму організує охорону навчального закладу, збереження устаткування, інвентарю і іншого майна, а також підтримку необхідного порядку в

будівлях і на території технікуму.

6.5. З метою виконання вимог Правил внутрішнього розпорядку в технікумі у святкові дні призначаються чергові по технікуму (з числа адміністрації). Всі розпорядження відповідальних чергових осіб, що знаходяться на території технікуму, підлягають виконанню у обов’язковому порядку і особливо, при ліквідації загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

7.  НОРМИ ПОВЕДІНКИ

Нормою поведінки для працівників та осіб, які перебувають на території технікуму є дотримання таких засад:

 • взаємна доброзичливість, вимогливість та повага між людьми, шанування особистої гідності людини, її національних і релігійних почуттів;
 • повага до культурно-національних, духовних та історичних цінностей України;
 • сумлінне ставлення до праці;
 • дбайливе ставлення до об’єктів, території та майна: дотримання законності та правопорядку, встановлених державою, Положенням технікуму, іншими Правилами та іншими нормативними документами;
 • належне виконання приписів, розпоряджень, наказів директора технікуму;
 • своєчасне реагування на порушення правил поведінки шляхом усунення особою, яка порушує дисципліну, злісних дій;
 • недопущення використання делегованих прав, якщо таке використання порушує права чи інтереси інших членів колективу та не пов’язане із запобігання надзвичайним ситуаціям;
 • недопущення розповсюдження інформації, отриманої у зв’язку з виконанням трудових обов’язків, третім особам, якщо така інформація визначається як конфіденційна, містить стратегічну, фінансову, іншу складову, розповсюдження якої може спричинити негативні наслідки для технікуму чи створити загрозу для фізичних осіб;
 • виявлення неповаги до колег та адміністрації, вчинення будь-яких аморальних дій, як в присутності студентів, так і серед колег, аудіо- та віеозйомка навчального процесу, робочого процесу без попереднього погодження з директором технікуму;
 • поширення неправдивої або непідтвердженої інформації про технікум у засобах масової інформації;
 • бешкетування та нецензурні висловлювання.

В примiщеннi технікуму забороняється:

 • ходити в верхньому одязі, в головних уборах, шортах, пляжних костюмах;
 • голосно розмовляти, шуміти, бігати коридорами, , пiд час проведення занять;
 • відчиняти двері і входити в аудиторію під час занять, знімати верхній одяг в аудиторіях, користуватися під час занять мобільними телефонами, радіоприймачами,  тощо;
 • знаходитися на території технікуму в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп’яніння, розпивати спиртні і слабоалкогольні напої;
 •  грати в азартні ігри, лихословити;
 • забруднювати приміщення, зокрема приліплювати гумки, робити подряпини та написи на стінах та столах, тощо ;
 • курити у всіх приміщеннях технікуму та на його території поза відведеними для цього місцями;
 • проводити агітацію політичного та релігійного змісту;
 • проводити масові заходи в приміщеннях технікуму без дозволу адміністрації;
 • самовільно заходити до службових приміщень структурних підрозділів;
 • співи, гра на музичних інструментах під час навчального процесу.

8. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

8.1. За зразкове виконання своїх службових обов’язків, довготривалу бездоганну працю та iншi досягнення в роботі, активну громадську роботу,спортивну, культурно-масову до працівників можуть застосовуватися заохочення, передбачені законодавством.

Для заохочення працівників технікуму для зростання якості роботи використовуються різні форми матеріального та морального стимулювання праці:

– оголошення подяки;

– нагородження грамотою, почесною грамотою;

–  преміювання (заохочення у формі грошової премії);

– інші види морального та матеріального заохочення.

8.2.Заходи відзначення та заохочення здійснюються на підставі наказу директора або особою, якій було делеговано ці повноваження за поданням керівника відповідного структурного підрозділу або за ініціативи самого директора.

    8.4. Матеріальне стимулювання працівників, викладачів, здійснюється відповідно до Колективного договору.

9. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

9.1.Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього обов’язків тягне за собою накладання дисциплінарного стягнення або застосування заходів громадського впиливу, а токож заходів, передбачених чинним законодавством.

 За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення (Ст. 147 КЗпП):

• догана;

• звільнення.

9.2. Порушенням трудової дисципліни вважається:

– невиконання цих Правил ;

–  систематичне спізнення на роботу та недбале ставлення до виконання роботи або своїх завдань та обов’язків;

– систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, якщо до працівника раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП України);

• прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин (п.4 ст. 40 КЗпП України);

• поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п.7 ст. 40 КЗпП України) обов’язково підтверджується медичним оглядом працівника або іншими доказами, які не суперечать чинному законодавству; працівник, який з’явився на роботу у нетверезому стані,  відстороняється від роботи, про що складається акт за участю не менше трьох працівників;

– вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у приміщеннях технікуму;

– вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна підприємства, встановленого вироком суду, що набрав законної сили (п. 8 ст. 40 КЗпП України);

– передчасне закінчення викладачами занять;

– невиконання викладачами індивідуальних планів;

– несвоєчасне оформлення викладачами журналів академічних груп. .
     9.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються наказом директора технікуму (про що повідомляється працівникові під підпис).

9.4. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення від працівника вимагається письмове пояснення проступка. Відмова працівника надати таке пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. Про відмову надати роз’яснення складається акт за підписом інших двох працівників технікуму.

9.5. Дисциплінарне стягнення застосовується директором  або уповноваженим органом безпосередньо за виявленням проступка, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

9.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

9.7. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до кінця року.

9.8. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, перелічені в розділі 8 цих Правил, до працівника не застосовують.

9.9. Незалежно від дисциплінарного стягнення, згаданого в п. 9.2. цих Правил, на умовах, визначених колективним договором чи положенням про оплату праці та преміювання, до працівників можуть застосовуватися ще й такі заходи впливу:

• зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат.

9.10. Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосовано відповідно до п.п.3,4,7,8 статті 40 та статті 41 КЗпП України. Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7 статті 40 і пунктами 2, 3 статті 41 КЗпП України, може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкової організації.

Примітка:

Порушення трудової дисципліни вважається таким у випадку, якщо воно сталося у робочий час. Для працівників, які працюють у режимі ненормованого робочого часу, весь час перебування на робочому місці вважається робочим часом.

Працівник, незалежно від того, укладено з ним строковий чи безстроковий трудовий договір, а також від того, є він основним працівником чи сумісником, зобов’язаний виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку (ст. 21 КЗпП), працювати сумлінно і чесно, вчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника (ст. 139 КЗпП).

10. ОХОРОНА ПРАЦІ

10.1. Адміністрація технікуму зобов’язана забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці, а також проводити інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки.

Працівники технікумі зобов’язані:

10.2. Дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

10.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками технікуму, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

10.4. Проходити у встановленому законодавством порядку періодичні медичні огляди;

10.5. Негайно повідомляти про нещасний випадок, який  сталався з ним або в його присутності з іншим працівником технікуму, або з іншою особою, яка перебуває на території технікуму, своєму безпосередньому керівнику, а також у відділ кадрів.

10.6. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей при виконанні будь-яких робіт чи під час перебування на території технікуму;

10.7. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з механізмами, устаткуванням та іншими засобами;

11. Соціальні гарантії та компенсації

11.1. Працівники технікуму підлягають  видам соціальних гарантій і компенсацій з боку адміністрації, передбаченими законодавством України.

12. Захист персональних даних

Порядок обробки персональних даних в технікумі, забезпечення захисту прав і свобод суб’єктів персональних даних при обробці їх персональних даних, а також встановлення відповідальності посадових осіб, що мають доступ до персональних даних, за невиконання вимог норм, що регулюють обробку і захист персональних даних, регулюється відповідно до законодавства України.

13. Прикінцеві положення

Правила є обов’язковими для виконання усіма працівниками технікуму незалежно від їх посади, робочого місця, фаху чи кваліфікації.

Правила доводяться до працівників технікумі керівниками структурних підрозділів технікуму, розміщуються на сайті технікуму для ознайомлення з ними.

Правила внутрішнього розпорядку обговорюються і приймаються на загальних зборах трудового колективу технікуму за поданням директора технікуму і  профспілкової організації (ст.142 КЗпП України).

Зміни та доповнення до Правил затверджуються в тому самому порядку що і самі Правила.

Інженер з охорони праці                                                                        В.П. Болгова

Заступник директора з навчальної роботи                                            Г.С.Пугач

Заступник директора з виховної роботи                                                Н.М.Коренюк

Юрисконсульт                                                                                       О.М. Барчак

Завідувач канцелярії                                                                               Ю.М.Ємець

ПОГОДЖЕНО

Голова ПК                                                                                                Ю.В. Ястребкова