1. Загальні положення

 1. Це положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування в технікумі Національної металургійної академії України.
 2. Студентське самоврядування в технікумі Національної металургійної академії України (далі – технікум) є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.
 3. Студентське самоврядування в технікумі діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності, гласності та виборності.
 4. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в технікумі. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.
 5. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів.
 6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Статутом НМетАУ, Положенням про технікум, Положенням про органи студентського самоврядування НМетАУ та цим Положенням.
 7. Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства технікуму.
 8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не носить політичного або релігійного характеру.
 9. Обсяг повноважень органів студентського самоврядування визначається цим Положенням й узгоджується з керівництвом технікуму та радою студентів НМетАУ але не може бути меншим, ніж визначено чинним законодавством.
 10. Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією технікуму здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва. Керівництво технікуму зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.
 11. У педагогічній раді технікуму має забезпечуватися представництво від органів студентського самоврядування не менше 10 відсотків від загальної кількості її членів.

1.12.  Органи студентського самоврядування мають право звертатися до адміністрації технікуму з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань, передбачених основними напрямками діяльності студентського самоврядування.

1.13.  Органи студентського самоврядування технікуму можуть мати власні розрахунковий рахунок, печатку та символіку.

1.14.  Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.15.Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер окрім випадків передбачених чинним законодавством.

2.Мета і завдання органів студентського самоврядування коледжу

НМетАУ

2.1.Основна мета студентського самоврядування — забезпечення і захист прав тазаконівінтересів студентів, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.створення умов для самореалізіції особистості студентів і формування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості,забеспечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

2.2.Основними завдаваннями органів студентського самоврядування коледжу є:

2.2.1 .Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу.

2.2.2.Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.

 1. Контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів.
 2. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
 3. Сприяння покращенню умов проживання й відпочинку студентів.
 4. Сприяння покращенню умов проживання й відпочинку студентів.
 5. Співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів.

2.2.8.Забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики. 2.2.9.Забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами технікума).

 • Залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах.
 • Співпраця з адміністраціями НМетАУ , коледжу та інших структурних підрозділів, кураторами в академічних груп.
 • Координація діяльності старост академічних груп.

Організація дозвілля студентів : проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів. КВК — змагань, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних

 •      Співпраця із профкомом, іншими студентськими громадськими та молодіжними організаціями, що діють в коледжі.
 • Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, шкідливих звичок, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків тощо.
 • Організація чергувань студентів при проведенні масових заходів в коледжі.
 • Здійснення представництва інтересів студентської громади в органах центральної та місцевої влади, органах місцевого самоврядування , інших державних і недержавних установах та організаціях.

3. Права та обов’язки студентського самоврядування коледжі НМетАУ

3.1. Органи студентського самоврядування:

3.1.1 .Беруть учать в управлінні коледжом через представництво членів органів студентського самоврядування у Педагогічній раді.

 • Узагальнюють та аналізують зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.
 • Вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процеси, беруть учать у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами.
 • Фінансуються не менше 0,5 відсотка зі спеціального фонду коледжу, які будуть витрачатися за передбаченим планом роботи органів студентського самоврядування на календарний рік.
 • Беруть учать у роботі стипендіальної комісії та розподілі іменних стипендій.
 • Беруть учать у вирішенні питань щодо відрахування ( поновлення) студентів з академії, виселення (поселення) з гуртожитків.
 • Беруть учать у розробці документів, що регламентують діяльність коледжу з усіх питань. Пов’язаних із студентським життям.
 • Мають право звертатися до адміністрації з проханням щодо заснування . студентських друкованих та електронних засобів інформації та брати учать у ї виданні.
 • Мають право одержувати від адміністрації коледжу об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи.

3.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані :

 • Чітко дотримуватися цього Положення.
 • Регулярно інформувати студентську громаду та адміністрацію коледжу про свою діяльність.

3.2.3. Допомагати адміністрації коледжу у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчально — виховної роботи.

О голова секретаріату РС;

 1. один представник відділення, який обирається студентами на зборах відділення;
 2. студенти згідно пунктам 6.11.20 цього положення.

Зазначені особи мають право мати посвідчення члена РС.

5.3.Засідання РС відбуваються не рідше одного раза на місяць. Позачергові засідання складає голова РС за своєю ініціативою або на вимогу не менше 2/3 членів РС.

 • РС може припиняти свою роботу у зв’язку з канікулами, природними катаклізмами, техногенними аваріями тощо, відповідним своїм рішенням.
 • Звітувати перед студентами технікуму та радою студентів НМетАУ про виконану роботу.
 • Нести відповідальність за виконану роботу.

3.3. Представники органів студентського самоврядування мають право:

 • Обрати і бути обраними до органів студентського самоврядування відповідно до цього Положення.

3.3.2.Звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування, адміністрації коледжу щодо питань, що стосуються компетенції цих органів та отримувати відповідь по суті питань.

3.3.3.Опротестувати дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують їхні права чи принижують їхню гідність або ускладнюють досягнення цілей діяльності органів студентського самоврядування.

4.Організаційна структура студентського самоврядування Криворізького коксохімічного коледжу НМетАУ

 • .Студентське самоврядування в коледжі здійснюється на рівнях коледжу, відділення, курсу, академічної групи.

4.4.Засідання виконавчих органів студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин загальної кількості їх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.5.Засідання будь-якого органу студентського самоврядування веде голова або за його дорученим заступник. Хід засідання фіксується протоколом який підписується головою (заступником) та секретарем.

4.6.Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальній Конференції студентів коледжу та раді студентів НМетАУ.

4.7.Рішення органів студентського самоврядування у межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

5.Рада студентів КТК НМетАУ

 • Вищим представницьким органом студентського самоврядування КТК коледжу ради студентів (далі — РС).
 • До складу РС входять:

® голова РС;

© заступники голови РС;

5.5.Засідання РС є легітимним за наявністю більшої половини її членів.

 • Рішення РС приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів.
 • Рішення РС підписує голово та секретар РС.
 • Рішення РС є обов’язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування коледжу.
 • Рада студентів коледжу:

5.9.1 .Організовує та координує діяльність студентського самоврядування коледжу.

 • Визначає позицію студентського самоврядування в коледжу з актуальних питань студентського життя.
 • Приймає рішення в межах своїх повноважень.

5.9.4.3вітує про свою роботу перед радою адміністрації студентів НМетАУ.

 • Голова ради студентів коледжу обирається на конференції студентів коледжу з числа присутніх делегатів відкритим голосуванням терміном на два роки.

5.11 .Голова РС:

5.11.1.Представляє інтереси студентів коледжу в усіх органах, організаціях і установах.

5.11.2.Організовує роботу РС, несе відповідальність за ефективність їхньої діяльності.

 • Призначає та звільняє своїх заступників.
 • Має право делегувати частину своїх повноважень заступникам.
 • Є членом педагогічної ради коледжу.
 • Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації.
 • В межах своїх повноважень на виконання рішень ради студентів НМетАУ, КСТ, РСТ видає усні та письмові розпорядження, в які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування в коледжу.

5.11.9.Очолює КСМТ.

5.11.10.Не менше двох разів на рік звітує перед радою студентів НМетАУ.

5.11.11 .Організовує проведення засідань ради студентів коледжу.

 1. виконує доручення адміністрації коледжу, пов’язані з організацією студентських заходів, акцій, програм тощо.
 2. Відповідає за діяльність органів студентського самоврядування коледжу.

5.11.14.Організовує контроль за виконанні обов’язків керівниками органів студентського самоврядування усіх рівнів.

 • Погоджує з адміністрацією коледжу питання, вирішення в яких належать до компетенції органів студентського самоврядування.
 • Бере участь у виборі форм та методів заохочення студентів, визначенні та розподілі матеріальної допомоги, засобів спрямованих на забезпечення для ефективного функціонування органів студентського самоврядування та студентських організацій.

5.11.17.Здійснює загальне керівництво організаційною, фінансовою та господарською діяльністю органів студентського самоврядування.

 • Порушує питання щодо студентського самоврядування для обговорення на педагогічній раді коледжу.
 • При необхідності для реалізації цілей і завдань студентського самоврядування може додатково утворювати інші комісії, відділи, підрозділи тощо.
 • Має право включати до складу ради студентів або до комітету у справах молоді окремих студентів, які активно проявили себе в громадській діяльності коледжу та виявляють зацікавленість у роботі в органах студентського самоврядування.

5.11.22.Має право призначати виконуючого обов’язки у разі звільненням за власним бажанням будь якої посадової особи органів студентського самоврядування коледжу на підставі його письмової заяви.

5.12.Перший заступник голови РС:

 • Виконує обов’язки та має право підпису голови РС у разі цього відсутності.
 • Відповідає за діяльність секретаріату РС.
 • Відповідає за підготовку засідань РС.
 • Виконує доручення голови РС.

5.13.Заступник голови РС:

5.13.1 .виконує обов’язки голови у разі відсутності голови РС та першого заступника голови РС.

5.13.2.Відповідає за підготовку засідань РС.

5.13.3.Забезпечує контроль за виконанням рішень РС.

5.13.4.Виконує доручення голови РС.

 1. .Закінчення строку обрання.
 2. Складання повноважень за його особистою заявою.
 3. Втрати статусу студента.
 4. Висловлює недоміри радою студентів КТК НМетАУ у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унежливлюють виконання своїх обов’язків.
 5. По закінченню строку обрання голова РС отримує знання почесного голови РС

6.Секретаріат ради студентів коледжу НМетАУ

 • .Секретаріат РС є постійно діючим органом РС, що здійснює експертно — аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності РС.
 • Секретаріат РСТ підзвітний та підконтрольній голові РС.

6.3.Очолює секретаріат РС секретар, якого призначає (звільнює) голова РС.

 • Секретар РС:
 • .Веде протоколи засідань РС.
 • Готує та підписує витяги з протоколів.
 • Реєструє вхідні та вихідні документи РС.

6.4.4.3а доручення  голова РС або за рішенням РС готує документи для підпису.

6.4.5.Відповідає за документообіг РС.

7.Перезідні положення

 • .Це положення набуває чинності з моменту його затвердження радою студентів НМетАУ.
 • Протягом місяця з моменту введення в дію цього Положення, робота студентського самоврядування коледжу має бути приведено у відповідність з цим Положенням.
 • Право вносити зміни та доповнення до діючого положення про органи студентського самоврядування коледжу НМетАУ має рада студентів НМетАУ за поданням ради студентів коледжу.
 • Рада студентів коледжу може приймати окремі положення, статути, що не входять за рамки положення про органи студентського самоврядування НМетАУ та цього Положення за погодженням з радою студентів НМетАУ.