Печать

076 - Підприємнициво, торгівля та біржова діяльність

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

076  -  Підприємнициво, торгівля та біржова діяльність

   спеціалізація :  Інформаційна діяльність підприємства

Кваліфікація: молодший спеціаліст фахівець з інформаційних технологій

Фахівець спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» має можливість опрацьовувати внутрішню та зовнішню інформацію, що використовується для управління підприємствами, вивчати структури та етапи побудови інформаційних систем і технологій на підприємствах, аналізувати закони, принципи управління соціально-економічними системами.

З появою сучасної обчислювальної техніки інформація виступає в якості важливого ресурсу науково-технічного прогресу. Відсутність інформації викликає інформаційну потребу як усвідомлене розуміння відмінності між індивідуальним знанням про предмет і знанням, накопиченим суспільством. Будь-яка діяльність людини являє собою процес збору та обробки інформації, прийняття рішень на її основі та їх виконання.

      Фахівці з «Інформаційної діяльності підприємства» здатні виконувати професійні завдання щодо:

-          процесів  інформаційної  діяльності  на  підприємстві;

-          правових  відносин  у сфері інформаційної діяльності підприємства;

-          електронного  документообігу;

-          побудови  мережі  Інтернет;

-          бізнесу  в  Інтернеті;

-          захисту інтелектуальної  та  фінансової  інформації;

-          створення  стратегічних  конкурентних  переваг  для  орга­нізації;

-          контролю  за  фінансово-економічними  розрахунками

Фахівець з «Інформаційної діяльності підприємства» може працювати:

Фахівцем  з   інформаційних  технологій

Технічним фахівцем  в  галузі  фізичних  наук  та  техніки

Техніком - програмістом

Дилером  (біржові торгівці) та брокером (фінансові посередники) із  заставних та фінансових операцій

Помічником  керівників  підприємств,  установ  та  організацій

Техніком  з  планування

Фахівцем  з  корпоративного  управління

     Матеріальна база навчального закладу дозволяє забезпечити високу якість професійної підготовки завдяки наявності  автоматизованих робочих місць для студентів та викладачів, які працюють з інформаційними системами і технологіями.

тел. 097-250-78-47

                      Термін навчання на базі 9 кл. – 2 р. 10 міс., на базі 11 кл. -  1 рік 10 міс.

Печать

051 - ЕКОНОМІКА спеціалізація: Прикладна статистика

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

051 - ЕКОНОМІКА  спеціалізація: Прикладна статистика

Кваліфікація : молодший спеціаліст технік-аналітик з економічної та соціальної статистики,

  (молодший спеціаліст для роботи в банківській, юридичній, медичній, торговій, автомобільній, сільськогосподарській та інших сферах економічної діяльності)

   Спеціальність «Прикладна статистика» спрямована на підготовку висококваліфікованих економістів-аналітиків, фахівців з організації та здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ та процесів з подальшим їх аналізом; побудови та дослідження економіко-статистичних моделей з метою проведення системного аналізу соціально-економічних явищ і процесів; проведення моніторингу та прогнозування ринкової кон'юнктури; розробки програм діяльності статистико–аналітичних служб органів державного управління, підприємств, фінансово-кредитних установ тощо. 

  Фахівець з прикладної статистики здатен: - здійснювати обліково-аналітичне та інформаційне забезпечення статистичних досліджень; - формувати систему показників з урахуванням фактору часу;- проводити моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку підприємств  і регіону; - застосовувати статистичні дослідження як інструмент обґрунтування підтримки  управлінських рішень; - використовувати статистичні методи дослідження закономірностей і особливостей розвитку масових соціально-економічних явищ і процесів на галузевому, регіональному та макроекономічному рівнях; - виконувати комплексну діагностику фінансово-господарської діяльності підприємств.

    Фахівець з прикладної статистики  може працювати:- системним аналітиком та ризик менеджером; керівником фінансово-економічного та аналітичного відділів;- керівником підрозділу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю установи;- фахівцем з моніторингу та моделювання; - ризик-менеджером у банківських, страхових та інвестиційних установах; - економістом планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій;- розробником та інженером з провадження комп'ютерних програм, систем та технологій;

- науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних та політичних досліджень; -викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів; - експертом із зовнішньоекономічних питань;-консультантом з ефективності підприємництва; - аналітиком з дослідження товарного ринку;- керівним працівником апарату центральних та місцевих органів державної влади;- керівником підприємств, установ та організацій всіх видів економічної діяльності та форм власності, якщо продовжуватиме навчання в ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

 Студенти, які навчаються за спеціальністю “Прикладна статистика” отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання методів економіко-статистичного аналізу, прогнозування і моделювання економічного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

      Особливий інтерес до випускників спеціальності "Прикладна статистика" виявляють: сучасні підприємства в усіх сферах діяльності та регіонах України; кредитно-фінансові установи, проектні компанії та великі виробничо-інвестиційні бізнес-структури; органи виконавчої влади різних рівнів.

     Роботодавцями випускників за спеціальністю «Прикладна статистика» є: -Державний комітет статистики; -Національний банк України та його структурні підрозділи; -комерційні банки та компанії з управління активами; -страхові компанії та інвестиційні фонди; -оператори мобільного зв’язку Life та KyivStar; -консалтингові агенції та аудиторські компанії, -центри соціологічних та маркетингових досліджень; -підприємства різних форм власності та виробничого спрямування; -навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.

     Переважна більшість випускників-статистиків мають постійне робоче місце за фахом ще до кінця навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота кафедри, проведення навчальної практики та регулярних зустрічей з потенційними роботодавцями.

     тел. 097-250-78-47

             Термін навчання на базі 9 кл. – 2 р. 10 міс.,

                                       на базі 11 кл. -  1 рік 10 міс.         

Печать

142 Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

142 Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

 Спеціалізація: Монтаж і обслуговування холодильно- компресорних машин і установок

 

Кваліфікація – технік-механік 

          Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно- компресорних машин і установок»).

         Нормативний термін навчання студентів енергетичного відділення складає:

-         3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

-         2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти .

         Матеріально-технічна база повністю відповідає вимогам навчального процесу. Всі лабораторії і кабінети забезпечені необхідним обладнанням, приладами, інструментами, макетами, стендами.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 142  в повному обсязі забезпечує випуск фахівців названої спеціальності.

      Навчальний процес забезпечують досвітні викладачі: викладач вищої категорії, викладач – методист Приступа І.В. викладач вищої категорії Коренюк Н.М., викладач вищої категорії, к.т.н.  Ялова А.М., викладач – методист, к.е.н. Руденко Н.І.,  викладач вищої категорії Сусідко А.М., викладач І категорії Нагорна Л.А.

 

Студенти за спеціальністю «Монтаж і обслуговування холодильно- компресорних машин і установок» вивчають наступні спеціальні дисципліни:

-         Основи гідравліки та теплопередач;

-         Технічна термодинаміка;

-         Теоретичні основи холодильної техніки;

-         Кондиціювання повітря;

-         Торгова, побутова холодильна техніка;

-         Холодильно – компресорні машини та установки;

-         Монтаж, експлуатація і ремонт холодильного обладнання;

-         Холодильна технологія;

-         Холодильне технічне обладнання;

-         Автоматизація холодильних установок.

  Студенти   даної спеціальності закріплюють свої практичні навички під 

час виконання курсових робіт та проектів, а також проходження навчальних та виробничих  практик на підприємствах міста.

     Після  закінчення четвертого  курсу та захисту дипломного проекту випускники  отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст"  (кваліфікацію технік-механік) і мають можливість подальшого навчання у  вищих навчальних  закладах  освіти ІІІ-ІV рівнів   акредитації. 

  

Можливі сфери діяльності випускників:

 

-         машиністи, механіки, слюсаря – ремонтники, слюсаря – монтажники холодильних установок, установок кондиціювання повітря, компресорних і насосних установок;

-         менеджери з продажу кондиціонерів та холодильної техніки в торговельних мережах та сервісних пунктах;

-          апаратники установок розділення повітря;

-         апаратники по обслуговуванню скрапленого водню та гелю;

-          машиністи турбокомпресорних установок;

-          слюсаря – ремонтники енергетичного обладнання;

-          майстра підрозділів кисневого виробництва;

-          техніки – конструктори.

Печать

Спеціальність «Теплоенергетика»

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

144 Спеціальність «Теплоенергетика»

 Спеціалізація: Експлуатація теплотехнічного і тепло технологічного устаткування і систем теплопостачання

 

Кваліфікація – технік-теплотехнік 

     Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю 5.05060104 «Теплоенергетика» ("Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання ”) з 2005 року.

         Нормативний термін навчання студентів енергетичного відділення складає:

-         3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

-         2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти .

         Матеріально-технічна база повністю відповідає вимогам навчального процесу. Всі лабораторії і кабінети

  забезпечені необхідним обладнанням, приладами, інструментами, макетами, стендами.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 5.05060104  в повному обсязі забезпечує випуск фахівців названої спеціальності.

        

     Технік-теплотехнік призначений для роботи на теплових електростанціях, в монтажних, ремонтних і проектно-конструкторських організаціях та науково-дослідних інститутах і може займати первинні посади:

-          технік-теплотехнік,

-         технік з експлуатації і ремонту устаткування та теплових мереж,

-          технік з підготовки виробництва,

-         технік з обслуговування, налагодження і випробувань,

-         технік-лаборант,

-         технік-конструктор,

-          машиніст котлів,

-         машиніст парових турбін,

-         машиніст газотурбінних установок,

-         монтажник устаткування котельних установок,

-         старший машиніст котельного устаткування,

-          старший машиніст котлотурбінного цеху,

-         старший машиніст турбінного відділення,

-          майстер виробничої дільниці.

      Навчальний процес забезпечують досвітні викладачі: викладач вищої категорії, голова ЦКЕнД Китач О.І., викладач вищої категорії,                  к.т.н.  Ялова А.М., викладач – методист, к.е.н. Руденко Н.І.,  викладач вищої категорії Сусідко А.М., викладач І категорії Нагорна Л.А.

 

 

Студенти за спеціальністю  «Теплоенергетика» («Експлуатація теплотехнічного і теплоехнологічного устаткування і систем теплопостачання») вивчають:

 

-         енергоспоживаюче обладнання електричних, теплових, газових станцій

-         системи транспорту енергоносіїв та правила їх технічної експлуатації

-         вторинні енергоресурси,

-         основи автоматизації теплотехнічного виробництва,

-         питання опалювання та переробки палива,

-         основи газопостачання,

-         теплообмін та теплові режими в промислових печах, технологічних установках,

-         монтаж, наладку та експлуатацію теплотехнічного устаткування,

-         теплопостачання та теплові мережі,

-         основи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря,

-         технологію і організацію будівництва та ремонту теплових мереж і споруд та інші.

      Рівень підготовки  молодшого спеціаліста техніка-теплотехніка визначений освітньо-професійною програмою спеціальності , яка забезпечує вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста . 

 

Можливі сфери діяльності випускників:

 

-         підприємства енергетичної галузі;

-         підприємства нафтогазової галузі;

-         підприємства машинобудівної, металургійної, важкої, легкої, хімічної , харчової промисловості

      

 

         Студенти спеціальності 5.05060104 проходять практику на таких підприємствах:  «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Кріворіжгаз»,  КПТМ "Криворіжтепломережа",   котельні міста, «Молокозавод».

Після  закінчення четвертого  курсу та захисту дипломного проекту випускники  отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст"  (кваліфікацію технік-теплотехнік) і мають можливість подальшого навчання у  вищих навчальних  закладах  освіти ІІІ-ІV рівнів   акредитації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать

Програма курсів - Українська мова

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

Навчальна програма довузівської підготовки з української мови

Назва розділу

План теми

Всього

годин

Теорет.

Практ.

 

 

1.Принципи українського правопису.

 

2

 

 

 

2.Вживання великої літери.

 

 

2

1.

Фонетика і

3.Правила переносу частин слова.

 

2

 

 

правопис

4.Правопис приголосних у кінці префіксів.

 

 

2

 

 

5.Чергування приголосних.

 

 

2

 

 

6.Вживання м’якого знака.

 

 

2

 

 

7.Вживання апострофа. Чергування Е з И.

 

 

2

 

 

8.Правопис И та І у префіксах українських слів.

 

2

 

 

Всього

 

16

6

10

 

 

1.Прості, складні і складені слова.

 

2

 

 

 

2.Творення і правопис складених слів.

 

 

2

 

 

3.Правопис слів з частинами ПІВ, НАПІВ.

 

 

2

 

 

4.Відмінковізакінчення іменників.

 

 

2

2.

Морфологія і

5.Правопис іменників ІІІ відміни в орудному відмінку однини.

 

 

2

 

правопис

6.Відмінкові закінчення прикметників.

 

 

2

 

 

7.Творення і правопис вищого ступ. порівняння прикметників.

 

2

 

 

 

8.Правопис відмінкових форм числівників.

 

2

 

 

 

9.Відмінювання і правопис займенників.

 

2

 

 

 

10.Правопис прислівників, часток, сполучників.

 

 

2

 

 

11.Творення і правопис дієприслівників.

 

2

 

 

 

12.Чергування приголосних у дієсловах.

 

 

2

 

Всього

 

24

10

14

 

 

1.Просте речення. Розділові знаки в простому неускладненому реченні.

 

 

2

 

 

2.Розділові знаки між однорідними членами речення.

 

2

 

3.

Синтаксис і

3.Відокремлені члени речення .Пряма мова і цитати.

 

 

2

 

Пунктуація

4.Звертання, вставні слова і речення. Слова-речення і вигуки.

 

 

2

 

 

5.Розділовізнаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях, в складному безсполучниковому реченні..

 

2

 

 

Всього

 

10

4

6

 

Разом

 

50

20

30