Печать

161 «»Хімічні технології та інженерія»

Опубликовано в Циклові комісії

161 «»Хімічні технології та інженерія»

Спеціалізація: «Коксохімічне виробництво»

 

Циклова комісія технологічних дисциплін

Комісія технологічних дисциплін є випускаючою і здійснює підготовку фахівців техніків – технологів.

                Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу і займати посади: технік, технік – технолог, технік з підготовки виробництва, технік з налагодження та випробування, технік з підготовки технічної документації, технолог, апаратник, контролер якості продукції, оператор пульту керування та інше.

                Технолог – фахівець інформаційно – комунікаційних технологій.

Інформаційна технологія – сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі даних для одержання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу, продукту. Застосовуючи різні технології матеріального ресурсу можна одержати різну продукцію.

Інформаційні технології є найбільш важливою складовою процесу використання інформаційних ресурсів суспільства.

Студенти вже завтра будуватимуть майбутнє України. Саме від якості їхньої освіти, знань, які вони отримують у навчальному закладі залежить не тільки подальше життя кожного з них, а й країни.

Кожній людині надається можливість повною мірою реалізувати свій потенціал сприяючи суспільному і особистому розвитку та підвищуючи якість життя. Це зумовлює постійну необхідність у професійному вдосконалені, а також необхідність пошуку, підходів до практичної підготовки майбутніх фахівців нового типу.

Фахова спрямованість викладачів надає можливість підготовці молодших спеціалістів – творчих, озброєних теоретичними знаннями, практичними навичками та компетенціями; знаннями принципів нових інформаційних технологій і вміннями користуватися ними; здатних працювати на підприємствах різних форм власності і підпорядкування; формування їх наукового світогляду; опанування ними відповідного рівня і якості кваліфікації та підвищення інтересу до навчання.

З метою реалізації поставлених завдань необхідно:

-                    задовольняти  попит суспільства на підготовку фахівців всебічно морально – етично вихованих та озброєних основними знаннями, навиками, компетенціями;

-                    задовольняти професійну мобільність фахівців – готовність і здібність до швидкої зміни професій, робочих місць, виконуваних завдань, прискореної адаптації до нових соціально – економічних завдань;

-                    розвивати наукову базу;

-                    підвищувати науковий рівень викладачів;

-                    підвищувати  інтенсивність та якість роботи студентської наукової діяльності (науково – пошукові роботи, робота гуртків та інше);

-                    створення інформаційного простору;

-                    інформатизація професійної підготовки.

Наукова діяльність комісії спрямована на:

-                    сучасність розвитку навчально – виховного процесу;

-                    формування наукового світогляду (впровадження новітніх технологій; сучасного обладнання; розробка технічних рішень; підвищення продуктивності виробництва та якості продукції);

-                    поведінку підприємств в умовах ринку;

-                    розвиток обдарованості (участь студентів у конкурсах, конференціях та інше);

-                    розвиток технічної творчості, як один із елементів засвоєння теоретичних знань з вибраної спеціальності; створення умов для самопізнання, самовизначення особистості;

-                    підвищення якості роботи студентських наукових гуртків з метою формування у студентів наукових поглядів та творчого пошуку в навчальному процесі;

-                    здійснення наукового керівництва роботою студентів під час розробки науково – пошукових робіт;

-                    впровадження наукових рішень у навчальний процес.

 Педагогічний склад циклової комісії технологічних дисциплін

 Має вищу освіту за фахом «Хімічна технологія твердого палива» (1976 рік - НМетАУ).

                Працює з ККХТ НМетАУ з 1990 року. Має високий рівень професійної підготовки, досвід роботи наукового співробітника кафедри «Хімічна технологія твердого палива» НМетАУ.

 Сімонова Галина Федорівна – голова циклової комісії технологічних дисциплін, викладач – методист

 

 


 

 Має вищу освіту за фахом «Хімічна технологія твердого палива» (1985 рік - НМетАУ).

                Працює з ККХТ НМетАУ з 1971 року. Має високий рівень професійної підготовки. Займається вихованням студентської молоді.

Кудінова Галина Михайлівна – викладач професійної та практичної підготовки вищої категорії

 

 


  

Закінчив Дніпропетровський хіміко - технологічний інститут в 1960 році. Працює в ККХТ НМетАУ з 1966 року. На протязі часу займав посаду – директора ККХТ.

 

Гріненко Віталій Петрович – викладач професійної та практичної підготовки вищої категорії

 


    

Має вищу освіту за фахом «Хімічна технологія твердого палива» (2003рік - НМетАУ). Працює з 2012 року.

Кришталь Альона Вікторівна – викладач професійної та практичної підготовки другої категорії

 

 

Робота фахівців циклової комісії направлена на розвиток всебічного морально – етичного виховання та озброєння студентів спеціальності основними знаннями і навичками, знаннями принципів нових інформаційних технологій і вміннями користуватися ними, прагнення розвивати здатність чітко і критично мислити, розв’язувати проблеми та приймати рішення.

Викладачі комісії технологічних дисциплін

 

Комісія посідає одне з пріоритетних місць в системі професійної підготовки фахівців Криворізького коксохімічного технікуму НМетАУ.

                Роботу спеціальності забезпечують висококваліфіковані  фахівці (викладачі – методисти, вищої категорії та спеціалісти)

Під час  навчального процесу студенти  - технологи працюють в аудиторіях «Загальна хімічна технологія», «Процеси та апарати хімічної промисловості», «Технологія коксохімічного виробництва», «Експлуатація апаратів та обладнання КХВ», «Охорона праці», лабораторіях «Методи контролю і аналізу КХВ» (вуглекоксовий блок та хімічного аналізу продуктів коксування), «Процеси та апарати хімічної промисловості». Комп’ютерний клас.

Робота з обдарованою молоддю – розвиток творчих здібностей з метою формування інтелектуальності особистості. Студенти спеціальності 3 – 4 курсів працюють над розробкою науково – пошукових робіт (тематика: інформаційні технології виробництва, сучасні конструкції теплотехнічних споруд, обладнання; розробка діючих моделей, захист навколишнього середовища та інше). Розроблені матеріали науково – пошукових робіт підтверджені працівниками за фахом виробництва ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», НМетАУ, КТУ.

                Студенти являються учасниками Регіональних конкурсів науково – дослідницьких робіт ВНЗ І – ІІ р.а. Південного регіону м. Кривого Рогу. Приймаючи участь вони займають призові місця.

                Як наслідок цієї роботи результати науково – пошукових робіт полягають в основу курсового, дипломного проектування, розробки реальних проектів та інше.

  

Роль такої роботи в навчально – виховному процесі дає змогу не тільки засвоїти необхідний об’єм навчального матеріалу, оволодіти відповідними вміннями і навичками, але і вчить самостійно знаходити рішення, глибоко  і критично мислити, планувати власну освітню діяльність, виявляючи свою компетентність.

                Сучасні інформаційні технології надають майбутньому фахівцю широкі можливості ефективної діяльності під час виконання своїх професійних обов’язків.