Методична робота в нашому коледжі є складовою частиною освітнього процесу і одним із основних видів діяльності адміністрації та викладацького складу. Основна мета роботи методичного кабінету – підвищення професійної майстерності творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Основні напрями методичної роботи:

 • надання методичних консультацій викладачам, студентам;
 • спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
 • створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка і впровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • вивчення і узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення педагогів, студентів коледжу з цим досвідом та його впровадженням;
 • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
 • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, педагогічної преси;
 • робота з молодими викладачами;
 • допомога в підготовці викладачів до атестації.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

 • засідання циклових комісій;
 • засідання методичної ради;
 • проблемні семінари, семінари-практикуми;
 • тижні циклових комісій;
 • відкриті заняття;
 • створення навчально-методичних матеріалів;
 • виставка педагогічних досягнень викладачів.

 

Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю і координації професійної майстерності викладачів і т.і.

Очолює методичну раду заступник директора з навчальної роботи Таміла Вікторівна Соломяна.

Методичний кабінет – це робочий орган з організації методичної діяльності, який діє на підставі Положення про методичний кабінет.

Методичний кабінет є центром навчально-методичної роботи педагогічних працівників та опорною ланкою керівництва в організації науково-методичної роботи в коледжі. Діяльність методичного кабінету узгоджується з роботою педагогічної ради, циклових комісій, керівників груп та спрямована на покращення якості теоретичного та практичного навчання студентів, зростання педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, надання їм практичної допомоги з питань теорії, педагогіки, психології, методики викладання.

Організатором роботи щодо вивчення, пропаганди і впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду є методист Тетяна Вікторівна Зіброва. У методичному кабінеті зібрані кращі зразки навчальної документації, методичні розробки, розробки відкритих регіональних занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів; зразки навчальної документації; вимоги до планування практичних, лабораторних, семінарських занять, самостійної роботи студентів; матеріали роботи циклових комісій; виставки методичних доробок педагогів, новинок літератури з методики тощо.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА В КОЛЕДЖІ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

відкриті_заняття

Єдність в розмаїтті

Регіональні конкурси

Міські та обласні заходи

Міжнародний науковий конгрес

Виховні заходи